Hej!Vi sitter för tillfället i vÃ¥r stuga som är 2 mil frÃ¥n Grundtjärn… Här hade vi -10 när vi kom hit för ca 2 timmar sen, nu har vi fÃ¥tt upp värmen till +9 med hjälp av enbart gasolkamin och en massa vÃ3¤#eljus&m82r0;Det är kanske inte riktigt läge att sova här ännu men snart sÃ¥…!


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2017-03-14 (火) 18:55:45 (464d)